رستاک (شیروونی)

یه تراک پر سر و صدا از آلبوم شیروونی!

دانلود آهنگ

/ 8 نظر / 102 بازدید
*•ღ☆ஜ نازنین ஜ☆ღ•*

*•~-.¸,.-~*...........[گل][گل]*•~-.¸,.-~*...........[گل][گل]*•~-.¸,.-~* ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــلام خوبی؟[گل] ــــــــــــــــــ وبــــلاگ فریـــــاد عشـــــــق بـــه روز شـــــد[گل] ــــــــــــــــــــــــــــ منتــــظر حضــــور پـــرمهرتــــم[گل] *•~-.¸,.-~*...........[گل][گل]*•~-.¸,.-~*...........[گل][گل]*•~-.¸,.-~*

*•ღ☆ஜ نازنین ஜ☆ღ•*

عشق من : میخواهم بهارم را با تو شریک شوم. [گل]אּאּאּאּאֶֶֶֶּ[گل][گل]ֶֶֶֶאּאּאּאּאֶֶֶֶּ[گل][گل]ֶֶֶֶאּאּאּאּאֶֶֶֶֶֶֶֶּ[گل] [گل]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــلام خوبی؟[گل] [گل]ــــــــــــــــــ وبــــلاگ فریـــــاد عشـــــــق بـــه روز شـــــد[گل] [گل]ــــــــــــــــــــــــــــ منتــــظر حضــــور پـــرمهرتــــم[گل] [گل]אּאּאּאּאֶֶֶֶּ[گل][گل]ֶֶֶֶאּאּאּאּאֶֶֶֶּ[گل][گل]ֶֶֶֶאּאּאּאּאֶֶֶֶֶֶֶֶּ[گل]

*•ღ☆ஜ نازنین ஜ☆ღ•*

بیا با پاکی آیینه عادت کنیم ،حریم سبز دلها را رعایت کنیم برای رد شدن از مرز تنهایی ،به رمز حرف های تازه عادت کنیم بیا با طول و عرض عاطفه هر جا،مسیر مهربانی را مساحت کنیم [گل]§§§§§§§§§ [گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــلام خوبی؟[گل] ــــــــــــــــــ وبــــلاگ فریـــــاد عشـــــــق بـــه روز شـــــد[گل] ــــــــــــــــــــــــــــ منتــــظر حضــــور پـــرمهرتــــم[گل] [گل]§§§§§§§§§ [گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل]

*•ღ☆ஜ نازنین ஜ☆ღ•*

بیا با پاکی آیینه عادت کنیم ،حریم سبز دلها را رعایت کنیم برای رد شدن از مرز تنهایی ،به رمز حرف های تازه عادت کنیم بیا با طول و عرض عاطفه هر جا،مسیر مهربانی را مساحت کنیم [گل]§§§§§§§§§ [گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــلام خوبی؟[گل] ــــــــــــــــــ وبــــلاگ فریـــــاد عشـــــــق بـــه روز شـــــد[گل] ــــــــــــــــــــــــــــ منتــــظر حضــــور پـــرمهرتــــم[گل] [گل]§§§§§§§§§ [گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل]

*•ღ☆ஜ نازنین ஜ☆ღ•*

بیا با پاکی آیینه عادت کنیم ،حریم سبز دلها را رعایت کنیم برای رد شدن از مرز تنهایی ،به رمز حرف های تازه عادت کنیم بیا با طول و عرض عاطفه هر جا،مسیر مهربانی را مساحت کنیم [گل]§§§§§§§§§ [گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــلام خوبی؟[گل] ــــــــــــــــــ وبــــلاگ فریـــــاد عشـــــــق بـــه روز شـــــد[گل] ــــــــــــــــــــــــــــ منتــــظر حضــــور پـــرمهرتــــم[گل] [گل]§§§§§§§§§ [گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل]§§§§§§§§§[گل]